Overeenkomstig artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect moet men een beroep doen op de medewerking van een architect voor het opmaken van de plannen en de controle op de uitvoering der werken, voor welke door de wetten, besluiten en reglementen een voorafgaande aanvraag om toelating tot bouwen is opgelegd.

Dit betekent dat de tussenkomst van een architect wettelijk vereist is, zowel voor het opmaken van de plannen als voor de controle op de werken. Dit is een regel van openbare orde, hetgeen betekent dat men er niet kan van afwijken; de overeenkomst waarin de opdrachtgever en de architect zouden overeenkomen om bv. de tussenkomst van de architect te beperken tot het opstellen van de plannen is nietig.

Deze wettelijke bepaling houdt evenwel niet in dat dezelfde architect moet belast worden, zowel met de opmaak van de plannen als met de controle op de uitvoering van de werken. Men kan de architectenopdracht opsplitsen en toevertrouwen aan verschillende architecten. Dit gebeurt vaak indien de ontwerpende architect op een grote afstand gevestigd is van de plaats waar het gebouw wordt opgetrokken, zodat een efficiƫnte controle op de uitvoering van de werken niet altijd voor de hand liggend is. Partijen kunnen dan overeenkomen om deze controle te laten uitvoeren door een architect die dichterbij gevestigd is.

De architect die door de bouwheer van zijn controletaak wordt ontheven zonder dat hij de verzekering heeft dat een ander architect, ingeschreven op een tableau of op een lijst van stagiairs, met de controle belast is, zal de vergunnende overheid hiervan in kennis stellen, evenals de betrokken aannemer(s) en zijn provinciale Raad.

Indien de bouwheer vaststelt dat zijn architect aan zijn wettelijke controleplicht verzaakt zal hij deze laatste in gebreke stellen via een aangetekend schrijven.

Contact Cappelle Architects voor meer info en vrijblijfend advies